RAYCHEM TERMINATION & JOINTING KITS

raychem_logo2

RAYCHEM TERMINATION KITS
SINGLE CORE INDOOR 7.2 KV SIZE: 16 – 50 PN: ITKN – 16/ 50 – JI – 230
SINGLE CORE INDOOR 7.2 KV SIZE: 70 – 120 PN: ITKN – 70/ 120 – JI – 230
SINGLE CORE INDOOR 7.2 KV SIZE: 150 – 240 PN: ITKN – 150/ 240 – JI – 230
SINGLE CORE INDOOR 7.2 KV SIZE: 300 – 500 PN: ITKN – 300/ 500 – JI – 230
SINGLE CORE INDOOR 7.2 KV SIZE: 630 – 1000 PN: ITKN – 630/ 1000 – JI – 230
SINGLE CORE OUTDOOR 7.2 KV SIZE: 16 – 50 PN: ITKU – 16/ 50 – JI – 300
SINGLE CORE OUTDOOR 7.2 KV SIZE: 70 – 120 PN: ITKU – 70/ 120 – JI – 300
SINGLE CORE OUTDOOR 7.2 KV SIZE: 150 – 240 PN: ITKU – 150/ 240 – JI – 300
SINGLE CORE OUTDOOR 7.2 KV SIZE: 300 – 500 PN: ITKU – 300/ 500 – JI – 300
SINGLE CORE OUTDOOR 7.2 KV SIZE: 630 – 1000 PN: ITKU – 630/ 1000 – JI – 300
THREE CORE INDOOR 7.2 KV SIZE: 16 – 50 PN: ITKN – 16/ 50 – JO – 450
THREE CORE INDOOR 7.2 KV SIZE: 70 – 120 PN: ITKN – 70/ 120 – JO – 450
THREE CORE INDOOR 7.2 KV SIZE: 150 – 240 PN: ITKN – 150/ 240 – JO – 450
THREE CORE INDOOR 7.2 KV SIZE: 300 – 500 PN: ITKN – 300/ 500 – JO – 450
THREE CORE OUTDOOR 7.2 KV SIZE: 16 – 50 PN: ITKU – 16/ 50 – JO – 650
THREE CORE OUTDOOR 7.2 KV SIZE: 70 – 120 PN: ITKU – 70/ 120 – JO – 650
THREE CORE OUTDOOR 7.2 KV SIZE: 150 – 240 PN: ITKU – 150/ 240 – JO – 650
THREE CORE OUTDOOR 7.2 KV SIZE: 300 – 500 PN: ITKU – 300/ 500 – JO – 650
SINGLE CORE INDOOR 17.5 KV SIZE: 16 – 25 PN: ITKN – 16/25 – PI – 270
SINGLE CORE INDOOR 17.5 KV SIZE: 35 – 70 PN: ITKN – 35/70- PI – 270
SINGLE CORE INDOOR 17.5 KV SIZE: 95 – 240 PN: ITKN – 95/240 – PI – 270
SINGLE CORE INDOOR 17.5 KV SIZE: 300 – 400 PN: ITKN – 300/400 – PI – 270
SINGLE CORE INDOOR 17.5 KV SIZE: 500 – 630 PN: ITKN – 500/630 – PI – 270
SINGLE CORE INDOOR 17.5 KV SIZE: 800 – 1000 PN: ITKN – 800/1000 – PI – 270
SINGLE CORE OUTDOOR 17.5 KV SIZE: 16 – 25 PN: ITKU – 16/25 – PI – 340
SINGLE CORE OUTDOOR 17.5 KV SIZE: 35 – 70 PN: ITKU – 35/70- PI – 340
SINGLE CORE OUTDOOR 17.5 KV SIZE: 95 – 240 PN: ITKU – 95/240 – PI – 340
SINGLE CORE OUTDOOR 17.5 KV SIZE: 300 – 400 PN: ITKU – 300/400 – PI – 340
SINGLE CORE OUTDOOR 17.5 KV SIZE: 500 – 630 PN: ITKU – 500/630 – PI – 340
SINGLE CORE OUTDOOR 17.5 KV SIZE: 800 – 1000 PN: ITKU – 800/1000 – PI – 340
THREE CORE INDOOR 17.5 KV SIZE: 16 – 25 PN: ITKN – 16/ 25 – PO – 450
THREE CORE INDOOR 17.5 KV SIZE: 35 – 70 PN: ITKN – 35/ 70 – PO – 450
THREE CORE INDOOR 17.5 KV SIZE: 95 – 240 PN: ITKN – 95/ 240 – PO – 450
THREE CORE INDOOR 17.5 KV SIZE: 300 – 400 PN: ITKN – 300/ 400 – PO – 450
THREE CORE OUTDOOR 17.5 KV SIZE: 16 – 25 PN: ITKU – 16/ 25 – PO – 650
THREE CORE OUTDOOR 17.5 KV SIZE: 35 – 70 PN: ITKU – 35/ 70 – PO – 650
THREE CORE OUTDOOR 17.5 KV SIZE: 95 – 240 PN: ITKU – 95/ 240 – PO – 650
THREE CORE OUTDOOR 17.5 KV SIZE: 300 – 400 PN: ITKU – 300/ 400 – PO – 650
SINGLE CORE INDOOR 24 KV SIZE: 16 – 50 PN: ITKN – 16/ 50 – SI – 340
SINGLE CORE INDOOR 24 KV SIZE: 70 – 120 PN: ITKN – 70/ 120 – SI – 340
SINGLE CORE INDOOR 24 KV SIZE: 150 – 300 PN: ITKN – 150/ 300 – SI – 340
SINGLE CORE INDOOR 24 KV SIZE: 400 – 500 PN: ITKN – 400/ 500 – SI – 340
SINGLE CORE INDOOR 24 KV SIZE: 630 – 1000 PN: ITKN – 630/ 1000 – SI – 340
SINGLE CORE OUTDOOR 24 KV SIZE: 16 – 50 PN: ITKU – 16/50 – SI – 450
SINGLE CORE OUTDOOR 24 KV SIZE: 70 – 120 PN: ITKU – 70/120- SI – 450
SINGLE CORE OUTDOOR 24 KV SIZE: 150 – 300 PN: ITKU – 150/300 – SI – 450
SINGLE CORE OUTDOOR 24 KV SIZE: 400 – 500 PN: ITKU – 400/500 – SI – 450
SINGLE CORE OUTDOOR 24 KV SIZE: 630 – 1000 PN: ITKU – 630/1000 – SI – 450
THREE CORE INDOOR 24 KV SIZE: 25 – 50 PN: ITKN – 25/ 50 – SO – 600
THREE CORE INDOOR 24 KV SIZE: 70 – 120 PN: ITKN – 70/ 120 – SO – 600
THREE CORE INDOOR 24 KV SIZE: 150 – 240 PN: ITKN – 150/ 240 – SO – 600
THREE CORE INDOOR 24 KV SIZE: 300 – 400 PN: ITKN – 300/ 400 – SO – 600
THREE CORE OUTDOOR 24 KV SIZE: 25 – 50 PN: ITKU – 25/ 50 – SO – 750
THREE CORE OUTDOOR 24 KV SIZE: 70 – 120 PN: ITKU – 70/ 120 – SO – 750
THREE CORE OUTDOOR 24 KV SIZE: 150 – 240 PN: ITKU – 150/ 240 – SO – 750
THREE CORE OUTDOOR 24 KV SIZE: 300 – 400 PN: ITKU – 300/ 400 – SO – 750
SINGLE CORE INDOOR 36 KV SIZE: 50 – 95 PN: ITKN – 50/ 95 – VI – 600
SINGLE CORE INDOOR 36 KV SIZE: 120 – 185 PN: ITKN – 120/ 185 – VI – 600
SINGLE CORE INDOOR 36 KV SIZE: 240 – 500 PN: ITKN – 240/ 500 – VI – 600
SINGLE CORE INDOOR 36 KV SIZE: 630 – 1000 PN: ITKN – 630/ 1000 – VI – 600
SINGLE CORE OUTDOOR 36 KV SIZE: 50 – 95 PN: ITKU – 50/95 – VI – 750
SINGLE CORE OUTDOOR 36 KV SIZE: 120 – 185 PN: ITKU – 120/185- VI – 750
SINGLE CORE OUTDOOR 36 KV SIZE: 240 – 500 PN: ITKU – 240/500 – VI – 750
SINGLE CORE OUTDOOR 36 KV SIZE: 630 – 1000 PN: ITKU – 630/1000 – VI – 750
THREE CORE INDOOR 36 KV SIZE: 50 – 95 PN: ITKN – 50/ 95 – VO – 750
THREE CORE INDOOR 36 KV SIZE: 120 – 185 PN: ITKN – 120/ 185 – VO – 750
THREE CORE INDOOR 36 KV SIZE: 240 – 500 PN: ITKN – 240/ 500 – VO – 750
THREE CORE OUTDOOR 36 KV SIZE: 50 – 95 PN: ITKU – 50/95 – VO – 900
THREE CORE OUTDOOR 36 KV SIZE: 120 – 185 PN: ITKU – 120/185- VO – 900
THREE CORE OUTDOOR 36 KV SIZE: 240 – 500 PN: ITKU – 240/500 – VO – 900

 

TABEL – TERMINATION KITS & JOINTING KITS

 

TERMINATION KIT ( 7.2 KV ) TERMINATION KIT ( 17.5 KV )
SIZE sqmm PART NO SIZE sqmm PART NO
SINGLE CORE INDOOR SINGLE CORE INDOOR
16 – 50 ITKN – 16/ 50 – JI – 230 16 – 25 ITKN – 16/25 – PI – 270
70 – 120 ITKN – 70/ 120 – JI – 230 35 – 70 ITKN – 35/70- PI – 270
150 – 240 ITKN – 150/ 240 – JI – 230 95 – 240 ITKN – 95/240 – PI – 270
300 – 500 ITKN – 300/ 500 – JI – 230 300 – 400 ITKN – 300/400 – PI – 270
630 – 1000 ITKN – 630/ 1000 – JI – 230 500 – 630 ITKN – 500/630 – PI – 270
800 – 1000 ITKN – 800/1000 – PI – 270
SINGLE CORE OUTDOOR SINGLE CORE OUTDOOR
16 – 50 ITKU – 16/ 50 – JI – 300 16 – 25 ITKU – 16/25 – PI – 340
70 – 120 ITKU – 70/ 120 – JI – 300 35 – 70 ITKU – 35/70- PI – 340
150 – 240 ITKU – 150/ 240 – JI – 300 95 – 240 ITKU – 95/240 – PI – 340
300 – 500 ITKU – 300/ 500 – JI – 300 300 – 400 ITKU – 300/400 – PI – 340
630 – 1000 ITKU – 630/ 1000 – JI – 300 500 – 630 ITKU – 500/630 – PI – 340
800 – 1000 ITKU – 800/1000 – PI – 340
THREE CORE INDOOR THREE CORE INDOOR
16 – 50 ITKN – 16/ 50 – JO – 450 16 – 25 ITKN – 16/ 25 – PO – 450
70 – 120 ITKN – 70/ 120 – JO – 450 35 – 70 ITKN – 35/ 70 – PO – 450
150 – 240 ITKN – 150/ 240 – JO – 450 95 – 240 ITKN – 95/ 240 – PO – 450
300 – 500 ITKN – 300/ 500 – JO – 450 300 – 400 ITKN – 300/ 400 – PO – 450
THREE CORE OUTDOOR THREE CORE 0UTDOOR
16 – 50 ITKU – 16/ 50 – JO – 650 16 – 25 ITKU – 16/ 25 – PO – 650
70 – 120 ITKU – 70/ 120 – JO – 650 35 – 70 ITKU – 35/ 70 – PO – 650
150 – 240 ITKU – 150/ 240 – JO – 650 95 – 240 ITKU – 95/ 240 – PO – 650
300 – 500 ITKU – 300/ 500 – JO – 650 300 – 400 ITKU – 300/ 400 – PO – 650
TERMINATION KIT ( 24 KV ) TERMINATION KIT ( 36 KV )
SIZE sqmm PART NO SIZE sqmm PART NO
SINGLE CORE INDOOR SINGLE CORE INDOOR
16 – 50 ITKN – 16/ 50 – SI – 340 50 – 95 ITKN – 50/ 95 – VI – 600
70 – 120 ITKN – 70/ 120 – SI – 340 120 – 185 ITKN – 120/ 185 – VI – 600
150 – 300 ITKN – 150/ 300 – SI – 340 240 – 500 ITKN – 240/ 500 – VI – 600
400 – 500 ITKN – 400/ 500 – SI – 340 630 – 1000 ITKN – 630/ 1000 – VI – 600
630 – 1000 ITKN – 630/ 1000 – SI – 340
SINGLE CORE OUTDOOR SINGLE CORE OUTDOOR
16 – 50 ITKU – 16/50 – SI – 450 50 – 95 ITKU – 50/95 – VI – 750
70 – 120 ITKU – 70/120- SI – 450 120 – 185 ITKU – 120/185- VI – 750
150 – 300 ITKU – 150/300 – SI – 450 240 – 500 ITKU – 240/500 – VI – 750
400 – 500 ITKU – 400/500 – SI – 450 630 – 1000 ITKU – 630/1000 – VI – 750
630 – 1000 ITKU – 630/1000 – SI – 450
THREE CORE INDOOR THREE CORE INDOOR
25 – 50 ITKN – 25/ 50 – SO – 600 50 – 95 ITKN – 50/ 95 – VO – 750
70 – 120 ITKN – 70/ 120 – SO – 600 120 – 185 ITKN – 120/ 185 – VO – 750
150 – 240 ITKN – 150/ 240 – SO – 600 240 – 500 ITKN – 240/ 500 – VO – 750
300 – 400 ITKN – 300/ 400 – SO – 600
THREE CORE OUTDOOR THREE CORE OUTDOOR
25 – 50 ITKU – 25/ 50 – SO – 750 50 – 95 ITKU – 50/95 – VO – 900
70 – 120 ITKU – 70/ 120 – SO – 750 120 – 185 ITKU – 120/185- VO – 900
150 – 240 ITKU – 150/ 240 – SO – 750 240 – 500 ITKU – 240/500 – VO – 900
300 – 400 ITKU – 300/ 400 – SO – 750
JOINTING  KIT ( 1 KV ) JOINTING  KIT ( 7.2 KV )
SIZE sqmm PART NO SIZE sqmm PART NO
SINGLE CORE WITHOUT ARMOUR SINGLE CORE WITHOUT ARMOUR
1 x 1.5 – 6 IJKB – 1.5 / 6 – BI 3 x 1 x 16 – 50 IJKB – 16 / 50 – JI
1 x 10 – 16 IJKB – 10 / 16 – BI 3 x 1 x 70 – 120 IJKB – 70 / 120 – JI
1 x 25 – 70 IJKB – 25 / 70 – BI 3 x 1 x 150 – 240 IJKB – 150 / 240 – JI
1 x 95 – 150 IJKB – 95 / 150 – BI 3 x 1 x 300 – 500 IJKB – 300 / 500 – JI
1 x 185 – 300 IJKB – 185 / 300 – BI 3 x 1 x 630 – 1000 IJKB – 630 / 1000 – JI
1 x 400 – 500 IJKB – 400 / 500 – BI THREE CORE WITH ARMOUR
THREE CORE WITH ARMOUR 3  x 16 – 50 IJKA – 16 / 50 – JO
3 x 1.5 – 6 IJKA – 1.5 / 6 – BO 3 x 70 – 120 IJKA – 70 / 120 – JO
3 x 10 – 16 IJKA – 10 / 16 – BO 3 x 150 – 240 IJKA – 150 / 240 – JO
3 x 25 – 70 IJKA – 25 / 70 – BO 3 x 300 – 500 IJKA – 300 / 500 – JO
3 x 95 – 150 IJKA – 95 / 150 – BO
3 x 185 – 300 IJKA – 185 / 300 – BO
WITHOUT ARMOUR
3 x 1.5 – 6 IJKB – 1.5 / 6 – BO
3 x 10 – 16 IJKB – 10 / 16 – BO
3 x 25 – 70 IJKB – 25 / 70 – BO
3 x 95 – 150 IJKB – 95 / 150 – BO
3 x 185 – 300 IJKB – 185 / 300 – BO
FOUR CORE WITH ARMOUR
4 x 1.5 – 6 IJKA – 1.5 / 6 – BV
4 x 10 – 16 IJKA – 10 / 16 – BV
4 x 25 – 70 IJKA – 25 / 70 – BV
4 x 95 – 150 IJKA – 95 / 150 – BV
4 x 185 – 300 IJKA – 185 / 300 – BV
WITHOUT ARMOUR
4 x 1.5 – 6 IJKB – 1.5 / 6 – BV
4 x 10 – 16 IJKB – 10 / 16 – BV
4 x 25 – 70 IJKB – 25 / 70 – BV
4 x 95 – 150 IJKB – 95 / 150 – BV
4 x 185 – 300 IJKB – 185 / 300 – BV
JOINTING  KIT ( 24 KV ) JOINTING  KIT ( 17.5 KV )
SIZE sqmm PART NO SIZE sqmm PART NO
SINGLE CORE WITHOUT ARMOUR SINGLE CORE WITHOUT ARMOUR
3 x 1 x 16 – 50 IJKB – 16 / 50 – SI 3 x 1 x 16 – 25 IJKB – 16 / 25 – PI
3 x 1 x 70 – 95 IJKB – 70 / 95 – SI 3 x 1 x 35 – 70 IJKB – 35 / 70 – PI
3 x 1 x 120 – 185 IJKB – 120 / 185 – SI 3 x 1 x 95 – 240 IJKB – 95 / 240 – PI
3 x 1 x 150 – 240 IJKB – 150 / 240 – SI 3 x 1 x 300 – 400 IJKB – 300 / 400 – PI
3 x 1 x 240 – 300 IJKB – 240 / 300 – SI 3 x 1 x 500 – 630 IJKB – 500 / 630 – PI
3 x 1 x 400 – 500 IJKB – 400 / 500 – SI 3 x 1 x 800 – 1000 IJKB – 800 / 1000 – PI
3 x 1 x 800 – 1000 IJKB – 800 / 1000 – SI THREE CORE WITH ARMOUR
3-3 x 1 x 150 – 240 IJKB – 150 / 240 – SOI 3 x 16 – 25 IJKA – 16 / 25 – PO
3 x 35 – 70 IJKA – 35 / 70 – PO
THREE CORE WITH ARMOUR 3 x 95 – 240 IJKA – 95 / 240 – PO
3 x 16 – 50 IJKA – 16 / 50 – SO 3 x 300 – 400 IJKA – 300 / 400 – PO
3 x 70 – 95 IJKA – 70 / 95 – SO
3 x 120 – 185 IJKA – 120 / 185 – SO
3 x 150 – 240 IJKA – 150 / 240 – SO
3 x 240 – 300 IJKA – 240 / 300 – SO

 

FOR PRICE CALL US or SEND YOUR INQUIRY to : sales@surabayateknik.com